Stavebno-obchodná firma INPEK bola založená 9.3.1992, so zameraním svojej činnosti na:

  • oblasť komplexnej realizácie stavebných a technologických prác objektov občianskeho charakteru
  • oblasť komplexnej realizácie stavebných a technologických prác objektov priemyselného charakteru
  • oblasť rekonštrukcie pamiatkových objektov

Stavebno-obchodná firma INPEK sa od 1.8.1994 transformovala na stavebnú spoločnosť INPEK, s.r.o., s jej súčasným sídlom na Štefánikovej triede 81 v Nitre.

Za takmer 24 rokov svojej existencie získala spoločnosť INPEK, s.r.o. mnoho skúseností s realizovaním stavieb menšieho a väčšieho rozsahu. Orientácia spoločnosti je hlavne na komplexnú realizáciu stavebných a technologických prác: objektov občianskeho a priemyselného charakteru.

Spoločnosť INPEK, s.r.o. svojim obchodným partnerom poskytuje komplexné odborné služby už od predrealizačnej fázy prípravy projektu, výkonom inžinierskej činnosti, odborným dozorom počas realizácie, ako aj výkonom činností súvisiacich so skolaudovaním už stvárneného stavebného diela.

Firemná politika

Manažment spoločnosti INPEK, s.r.o., sa v rámci environmentálneho riadenia zaväzuje, v oblasti životného prostredia, prostredníctvom environmentálnej politiky:

neustálemu zlepšovaniu zavedeného integrovaného systému manažérstva kvality, environmentu a BOZP
dodržiavaniu platných právnych a iných predpisov a požiadaviek súvisiacich so životným prostredím a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci
realizácií preventívnych opatrení na predchádzanie znečisťovania životného prostredia
realizácií opatrení zameraných na prevenciu zranení a poškodenia zdravia
zvyšovaniu povedomia zamestnancov spoločnosti s cieľom vytvoriť spoločnosť efektívne hospodáriacu so zdrojmi a dodržujúcu zásady environmentu a BOZP
šetreniu surovín a energie, uprednostňovať environmentálne a bezpečnostné hľadisko vo všetkých aspektoch našich poskytovaných služieb
komunikácii smerom k dodávateľom, zákazníkom a zainteresovaným stranám
aktivitám smerujúcim k zlepšeniu ochrany životného prostredia a k zvyšovaniu stupňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vykonávaniu činností spoločnosti, čo najšetrnejším spôsobom k všetkým zložkám životného prostredia a to aj s ohľadmi na minimalizáciu tvorby odpadov a maximalizáciu ich zhodnocovania
dodržiavaniu vyššie uvedených bodov a plneniu cieľov kvality, environmentu a BOZP